5 องค์กรที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

5 องค์กรที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

5 องค์กรที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

earth-day-environmentalists

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคน ในสังคมการจะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จะต้องเป็นการร่วมมือกันหลายๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล แต่ละคนที่จะต้องมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว องค์กรภาครัฐที่ต้องเข้ามาขับเคลื่อนเป็นตัวหลักและสนับสนุนฝ่ายต่างๆ อีกทั้งองค์กรที่เป็นเอกชนซึ่งเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันและจัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ที่จะได้นำมาแนะนำให้รู้จักกันมีทั้งหมด 5 แห่งซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามทั้งข่าวคราวและกิจกรรมที่เปืดรับให้คนทั่วไปได้ไปร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วยกัน

1.มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (The Wild Animal Rescue Foundation of Thailand)

เป็นมูลนิธิที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่ามีกิจกรรม รณรงค์ ต่อต้าน และการป้องกันการล่าสัตว์ป่ารวมถึงการทารุนสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าที่มีสภาพพิการหรือต้องถูกทารุณ ทางมูลนิธิจะช่วยเหลือและนำให้มามีชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาตากที่สุด ในพื้นที่ศูนย์ของมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิยังจัดหาความช่วยเหลือ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยเอง และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เน้นการฝึกสัตว์ป่าและลูกสัตว์ป่าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ จากนั้นก็จะนำกลับคืนสู่ป่า มีกิจกรรมอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนรวมถึงผู้สนใจ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 จากเดิมเป็นศูนย์พิทักษ์สัตว์ป่า สนับสนุนและแนะนำช่วยเหลือจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านเกี่ยวกับสัตว์ป่า อีกทั้งยังมีอาสาสมัครมาจากทั่วโลก มูลนิธิได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในฐานะ มูลนิธิ ตั้งแต่วันที่(Phone number hidden)กุมภาพันธ์ 2535 ในนาม มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

2. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์

มูลนิธินี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ผู้บุกเบิกงานมูลนิธิคือ นายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล จุดประสงค์ของมูลนิธิคือช่วยเหลือสัตว์ป่าโดยไม่ขัดกับกฎหมาย รับให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลและประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูสภาพป่าและนำสัตว์คืนสู่ป่า และยังสร้างเครือข่ายที่เป็นตัวแทน กระบอกเสียงเพื่อทำงานของมูลนิธิทั่วประเทศไทย

3. มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จัดตั้งวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2529 ประธานในขณะนั้นคือ พลเอกชุมพล โลหะชาละ เริ่มจากการจัดมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานเขาใหญ่และโดยรอบที่ด้อยโอกาส ต่อมาจึงขยายขอบข่ายงานของมูลนิธิมาช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเขาใหญ่ มีกิจกรรมต่างๆ ในช่วงต่างๆ ตลอดปี โดยเฉพาะการจัดหหาส่งเสริมสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลป่าเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่คอยปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับป่าเขสาใหญ๋ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

4. มูลนิธิเพื่อนช้าง

ที่มูลนิธินี้มีโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกตั้งอยู่ เพื่อรักษาช้างโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านช้างโดยเฉพาะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีภารกิจเพื่อช่วยเหลือช้างที่บาดเจ็บ ถูกทำร้าย ช้างพิการชราต่างๆ กิจกรรมหลักที่คนทั่วไปมีส่วนร่วมได้คือการบริจาคเงินเพื่อการใช้จ่ายของมูลนิธิ

5. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

เป็นองค์กรเอกชนที่มีการดำเนินงานมานานกว่า 20 ปีเริ่มจากก่อตั้งเป็นชมรมดูนกจากกลุ่มผู้รักนกและธรรมชาติ ซึ่งมีกิจกรรมปลูกฝังให้คนรักนกและได้เห็น เรียนรู้ถึงนกที่สวยงามเมื่ออยู่ในธรรมชาติ จัดกิจกรรมดูนกและอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ ตลอดทั้งปี

No Comments